m menu image  m home m cart

Môže vás zaujímať

Pozvánka

BMD

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Záručná doba

Firma RNDr. Miroslav Lipovský - MILI (vlastník MILIshop.eu a MILIshop.sk) zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.). Podľa §621 Obč. zákonníka záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. 24 mesačnú záruku poskytujeme na: výrobné závady šperkov, prasknutie šperkov a na vypadnutie kameňov. Záruka sa nevzťahuje na: mechanické poškodenie šperku, mechanické pretrhnutie retiazky a náramku, povrchové poškodenie tvaru a povrchu šperku (ryhy spôsobené mechanickým poškodením šperku), prasknutie kameňa vplyvom mechanického poškodenia.

Doporučujeme šetrné zaobchádzanie so šperkami, nakoľko povrchová úprava šperkov podlieha opotrebovaniu v závislosti od zaobchádzania s výrobkom. Tak isto podlieha opotrebovaniu aj uzáver šperku. Všetky závady, ktoré sú spôsobené nevhodným zaobchádzaním so šperkom, môžete zadať na opravu, ktorú poskytujeme ako platenú službu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že šperky plnia ozdobnú funkciu. Doporučujeme Vám nenosiť šperky pri fyzicky náročnej práci, pretože môže dôjsť k povrchovému poškodeniu šperku, na ktoré nie je možné uplatniť záruku.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom na mili@mili.sk. Zákazník vráti nepoškodený tovar v pôvodnom obale na vlastné náklady do 14 dní, aby uplatnil právo odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej sumy zákaznkovi v plnej výške sa nevzťahuje na výrobky a šperky vyrobené na zákazku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Uplatnenie reklamácie

Právo na opravu tovaru, právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci dopraviť do predajne na vlastné náklady. Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne (podľa §622 Obč. zák.). Vybavenie záručnej reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní. Zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa reklamácia neuplatnila v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Všeobecné reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru, ktorý je v záruke na opravu, musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho (kupujúceho):

  • je predložený doklad o zaplatení
  • tovar je fyzicky nepoškodený

Povinnosti servisu voči reklamujúcemu

a.) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má reklamujúci (kupujúci) právo na jej bezplatné odstránenie

b.) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má reklamujúci (kupujúci) právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)

c.) ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne, má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.)

d.) ak sa tovar nedá opraviť, potom platí §18, odsek 4 Zákonníka o ochrane spotrebiteľov

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu výrobku za rovnaký výrobok, alebo za iný výrobok v rovnakej cene. Jazyk

Slovenčina  English  

Kamenná predajňa

Kamenná predajňa

.::Kto je online?

Práve tu sú 1386 návštevníci